انواع نماهای سینمایی به شرح تصویر

انواع نماهای سینمایی به شرح تصویر

در این ویدئو با انواع نماهای سینمایی آشنا می شویم و اینکه برای داشتن هر کدام از این نماها باید از چه لنزی استفاده کنیم و هر لنز چه جلوه هایی به تصویر می دهند.