۲۵ قانون برای کارگردانان از سم مندس

۲۵ قانون برای کارگردانان از سم مندس

سم مندس، کارگردان پر آوازه ی بریتانیایی، در مراسم تجلیل از کارنامه هنری خود در منهتن به اشتراک آموخته های خود در فیلمسازی می پردازد و ۲۵ قانون برای تبدیل شدن به یک کارگردان خوشحالتر.